بحثى درباره مكان غدير - صفحه 2

منزلى از منازل موجود در راه هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله ، يا راه بازگشت از حجّة الوداع.
سخن ما درباره اين مكان مقدّس، در عناوين زير آمده است:
ـ نام مكان،
ـ سبب نام گذارى،
ـ حدود جغرافيايى مكان،
ـ موقعيّت تاريخى آن،
ـ جايگاه اعلان ولايت،
ـ اَعمال مستحبّ اين مكان،
ـ موقعيّت كنونى آن،
ـ راه هاى منتهى به آن،
ـ تصويرها. ۱

نام مكان

الف ـ اين مكان به نام «غدير خُم» مشهور شده است. در حديثى از كتاب السيرة النبويّة، چنين مى خوانيم:
مطّلب بن زياد، از عبد اللّه بن محمّد بن عقيل، از جابر بن عبد اللّه نقل مى كند كه : ما در جُحفه در «غدير خُم» بوديم. پس پيامبر خدا از چادر يا خيمه اى به نزد ما آمد... . ۲
در حديث زيد بن ارقم، آمده است:

1.برخى از اين تصويرها در پايان همين جلد آمده است .

2.السيرة النبويّة ، ابن كثير : ج ۴ ص ۴۲۴ .

صفحه از 25