اَمَل - صفحه 1

درآمد

اَمَل، در لغت

اَمَل و رجا، از جهت معنا به يكديگر نزديك اند و برخى لغت شناسان گفته اند كه معناى واحدى دارند و ميان آنها اختلاف اندكى وجود دارد . خليل بن احمد فراهيدى گفته است :
اَمَل، يعنى اميد . ۱
ابن فارِس نيز آنچه را فراهيدى گفته، تأييد مى كند و مى گويد :
اَمَل ، يعنى درنگ و انتظار . ۲
در تاج العروس ، در باره معناى «اَمَل» آمده است :
أمل، بر وزن هاى جَبَل و نَجْم و شِبْر (وزن آخر، به گفته ابن جنّى) ، به معناى اميد است . معروفش همان وزن نخست (جَبَل) است. از ظاهر سخن فيروزآبادى و برخى ديگر، بر مى آيد كه آرزو و اميد ، يك چيز است ؛ امّا علماى لغت شناس ، ميان آن دو، فرق گذاشته اند. مِناوى مى گويد: امل يا رَجا، توقّع حصول چيزى است و بيشتر در موردى به كار مى رود كه حصول آن ، دور به نظر برسد . مثلاً اگر كسى قصد سفر به شهرى دورْ دست را داشته باشد ، مى گويد: «أمَلْتُ» و نمى گويد: «طَمَعتُ» ، مگر آن كه شهر ، نزديك

1.العين : ص ۵۴ مادّه «أمل» .

2.معجم مقاييس اللغة : ج ۱ ص ۱۴۰ مادّه «أمل» .

صفحه از 9