جایگاه عفت در اسلام

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
سال دفاع : 1385

چکیده :

(۲)
جایگاه عفت در اسلام

علی، ارشاد

كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: بهشتی، محمد
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۲۱۶
کلید واژه: عفت، نگاه مشروع، حجاب، عفت گفتار، عفت كردار، عفت زینت

چکیده: بررسی قلمرو عفت در اسلام و آثار فردی و اجتماعی آن از منظر آیات و روایات می‌باشد. در این رساله ضمن بررسی حدود عفت در اسلام و رابطه حجاب با عفت به آیه عفت قرآن اشاره شده و شأن نزول آیه غض بصر و همچنین آثار شوم نگاه نامشروع و آثار چشم‌پوشی از حرام مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. نگارنده در ادامه به آثار فردی و اجتماعی عفت در گفتار، رفتار، زینت و پوشش زنان اشاره كرده و عواقب فردی و اجتماعی بی‌عفتی كه جوامع امروزی گرفتار آن هستند را برشمرده‌است. وی در پایان راهكارهای صحیح برای عفاف در جامعه را بررسی نموده است.

کلیدواژگان :