عنوان مجله : حدیث پژوهی
دوره انتشار : دوفصلنامه
مدير مسئول : سید رضا مؤدب
مدير مسئول : محسن قاسم پور
صاحب امتياز : دانشگاه کاشان
هیئت تحریریه : دکتر محمد مهدی جعفری، دکتر عباس زراعت، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر مجید معارف، دکتر سید رضا مودب، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد خاقانی، دکتر بمانعلی دهقان، دکتر محمد تقی دیاری، دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام.
تلفن : 5912717-0361
دورنگار : 5513015-0361
آدرس اینترنتی : http://s-hadith.kashanu.ac.ir
امتیاز : علمی-پژوهشی

حدیث پژوهی

عنوان انگلیسی: Hadith Studies

هیئت تحریریه :
دکتر محمد مهدی جعفری، دکتر عباس زراعت، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر مجید معارف، دکتر سید رضا مودب، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد خاقانی، دکتر بمانعلی دهقان، دکتر محمد تقی دیاری، دکتر علی اکبر ربیع نتاج، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام.

مدیر اجرایی : حسین عبدالهی
ویراستار فارسی : دکتر رضا روحانی، دکتر محسن قاسم پور
ویراستار انگلیسی : دکتر مهدی دشت بزرگی
پست الکترونیک :
کد ISSN : ۲۰۰۸-۶۵۴۷
آدرس : کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان دانشکده علوم انسانی مجله حدیث پژوهی
صندوق پستی : ۶۱۳۹-۳۷۱۵۵ -۷۷۳/۱۴۳۹۵