فضايل و ويژگى هاى شب قدر - صفحه 1

فصل اوّل : فضايل و ويژگى هاى شب قدر

1 / 1

فضايل شب قدر

قرآن

« ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كرديم * و تو چه دانى كه شب قدر چيست؟ * شب قدر ، بهتر از هزار ماه است * در آن شب ، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان در پىِ هر كارى فرود مى آيند * آن شب تا دميدن سپيده ، ايمن است» .

« حم * سوگند به كتاب روشنگر * همانا ما آن را در شبى خجسته نازل كرديم و همانا ما بيم دهندگان بوديم * در آن شب ، هر كار حكمت آميزى فيصله داده مى شود * فرمانى از سوى ماست و ما فرستنده [ ى فرستادگان] هستيم» .

« فرشتگان را با روح ، به فرمان خويش ، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد ، نازل مى كند كه: «بيم دهيد ، كه معبودى جز من نيست. پس ، از من پروا كنيد»» .

«ماه رمضان ، ماهى كه قرآن در آن نازل شده است ، تا هدايتى براى مردم و نشانه هايى روشن از هدايت و جدايى حق از باطل باشد» .

صفحه از 37