عنوان مجله : حدیث حوزه
دوره انتشار : دوفصلنامه
وابسته به : مرکز تخصصی حدیث
جانشين مديرمسؤل : حیدر عبد الکریم مسجدی
سردبير : مهدی غلامعلی
هیئت تحریریه : محمود احمدي ميانجي، دكتر عباس پسنديده، دكتر علي راد، فرهاد عباسي، سيد محمد كاظم طباطبايي، عبدالهادي مسعودي، دكتر علي نصيري، دكتر هادي نصيري
آدرس : قم بلوار شهید محمد منتظری کوچه 18 پلاک 5
تلفن : 0251-7832000
دورنگار : 0251-7832001
پست الکترونیک : hadith.info@gmail.com
آدرس اینترنتی : https://www.majalh-h.ir/
امتیاز : علمی ترویجی

حدیث حوزه

نشریه علمی ترویجی حدیث حوزه وابسته به انجمن علمی حدیث حوزه

با استناد به نامه شماره ۱۲۶۹۵ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه­ های علمیه مورخ ۹۴/۱۱/۰۸ دوفصلنامه حدیث حوزه به رتبه علمی-ترویجی ارتقا یافت.