آیه تطهیر و حدیث كسا در آیینه نگارش

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
سال دفاع : 1383

چکیده :

(7)
آیه تطهیر و حدیث كسا در آیینه نگارش

كمالى، ایاد

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: نجّار زادگان، فتح الله
1383
تعداد صفحات : 141
کلید واژه: آیه تطهیر، حدیث كسا.

چکیده: این رساله، كتاب شناسى آیه تطهیر و حدیث كسا مى باشد كه به منظور كمك به بهینه سازى پژوهشهایى كه درباره آیه تطهیر و حدیث كسا است، از طریق آشنا كردن با روش پژوهش و مرجع شناسى و نیز اطلاع رسانى و تسهیل كار پژوهشگران و جلوگیرى از كارهاى تكرارى و اتلاف وقت و سرمایه انجام گرفته است.این پایان نامه، در پنج فصل ترتیب یافته است.فصل اول، كلیات مطرح مى شود. فصل دوم، كتاب شناسى آیه تطهیر است كه 96 اثر را معرفى مى كند. فصل سوم، كتاب شناسى حدیث كسا مى باشد كه 145 كتاب را معرفى مى كند. فصل چهارم، معرفى پایان نامه هایى است كه درباره آیه تطهیر نوشته شده اند. در این فصل گزارش 5 پایان نامه ارائه مى شود. و فصل پنجم، معرفى 22 مقاله اى است كه در مطبوعات درباره آیه تطهیر و حدیث كسا تحریر شده است.

کلیدواژگان :