روابط اعضای خانواده در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سال دفاع : 1377

چکیده :

(۱۲)
روابط اعضای خانواده در قرآن و حدیث

حسینی، اکرم

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
استاد راهنما: قائمی امیری، علی
۱۳۷۷

تحقیق حاضر در یازده بخش به این شرح تنظیم و تدوین شده‏است: خانواده در اسلام، بنیان روابط در خانواده، اساس روابط خانوادگی، رابطه مرد با همسر، رابطه زن با همسر، رابطه والدین با فرزندان، رابطه فرزند با والدین، نوع روابط در خانواده، عوامل مؤثر در تحکیم خانواده، فسخ روابط خانوادگی. در بخش پایانی به جمع‏بندی مباحث پایان‏نامه پرداخته‏شده‏است.

کلیدواژگان :