حسن بن عباس بن حريش و کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : حمید باقری

سال / شماره پیاپی / صفحه 133-166

چکیده :

مسئلۀ اعتبار کتاب «إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ» حسن بن عباس بن حريش رازی مورد اختلاف محدثان دو مکتب حديثی قم و بغداد است. محدثان قمی همچون صفار، کلينی و شيخ صدوق اعتبار کتاب را به ويژه در ، «اثبات فضائل ائمه» پذيرفته و احاديث آن را در منابع حديثی خود با دو کاربست متفاوت نقل کرده اند. در مقابل، بغداديانْ مؤلف کتاب را ضعيف و کتاب او «اثبات وجود امام» حوزۀ علم امام و را گزارش کرده که را يکسر نامعتبر دانسته اند. صفار قمی ماجرای عرضۀ اين کتاب بر امام جواد احتمالاً تأييد محتوای آن از سوی امام می توانست دليلی قانع کننده در اعتبار آن به شمار رفته باشد. اين نوشتار می کوشد ضمن نگاه تحليلی به محتوای کتاب، داوری رجاليان بغدادی دربارۀ مؤلف کتاب را بررسی کرده، دلايل احتمالی اختلاف قميان و بغداديان دربارۀ اعتبار کتاب را تبيين کرده و درستي ماجرای عرضۀ آن بر امام را در بوتۀ سنجش قرار دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :حسن بن عباس بن حريش رازی، کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَيلَهِ الْقَدرِ، ِ مکتب حديثی قم، مکتب حديثی بغداد، عرضه بر امام.