بررسی سند و متنِ حديث« لولاک لما خقلت الافلاک»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده :

سال / شماره پیاپی / صفحه 311-328

چکیده :

روايت های بسياری در نوشته های شيعه و سنی دربارۀ آغاز و انگيزۀ آفرينش به دست خداوند گزارش شناسانده اند . يکی ا ز  شده است. در پاره ای از اين روايت ها، انگيزۀ آفرينش را حضرت رسول اين گونه روايت ها، فرازی است چنان بلندآوازه که در دانش های گونه گون اسلامی و نوشته های پرشمارِ با وجود همۀ اين .« لولاک لما خلقت الافلاک » : تفسيری، فقهی، کلامی، عرفانی و ادبی رخ نموده است بيرون نيامده است .  نوشته ها و گزارش ها، اين فراز با اين واژها از دهان فرخندۀ حضرت رسول روايت های بسياری با همين درون مايه و گاه با واژگانی همسان با اين فراز، در منابع روايی شيعه و سنی گزارش شده که می توان گفت اين فراز، در پيِ فرايند نقل به معنا در نوشته های اسلامی نمايان شده است. همچنين روشن می شود که پديدۀ جعل در ساخته شدن اين حديث، نقشی نداشته است و آنان که اين سخن را حديثی جعلی پنداشته ، بر خطا رفته اند.