سيد رضی رحمه الله، المجازات النبويه و روش‌شناسی آن

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : نرجس توکلی محمدی

سال / شماره پیاپی / صفحه 95-120

چکیده :

المجازات النبويه تأليف سيد رضی رحمه الله(م406ق) عالم بزرگ شيعه، تنها اثر مستقل شيعی در شرح مجازات روايی پيامبر اکرم(ع)است که در آن، به شرح بيش از 360 روايت مشتمل بر مجاز پرداخته شده است و شناخت جوانب گوناگون آن می‌تواند بخشی از جايگاه رفيع مؤلف و ارزش علمی آن را نشان دهد. سيد رضی رحمه الله در المجازات النبويه به اختصار و بدون باب‌بندی، ابتدا به ذکر روايات و در صورت لزوم تبيين واژگان، ذکر نقل‌های متفاوت و بررسی سندی و متنی پرداخته، و به دنبال آن، موضع مجاز را روشن کرده و در مواردی، به توضيح مجازهای قرآنی مشترک با مجاز روايت مورد بحث، اهتمام کرده‌ است؛ چنان‌که گاه پاره‌ای از شبهات کلامی را به مناسبت مطرح می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌گويد. او در مواردی، همچنين به مباحثی غيرمرتبط با بيان مجاز و وجه آن، اشاره می‌کند و گاه نيز به يادکرد استادان و منابع مورد استفادۀ خود در تدوين المجازات النبويه می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :سيد رضی رحمه الله، المجازات النبويه، روش‌شناسی، مَجازات روايی، فقه‌ الحديث، تأويل روايات.