روش آيت‌الله خويی در کشف تحريف‌های سند

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال / شماره پیاپی / صفحه 137-160

چکیده :

يکی از ويژگی‌های معجم رجال الحديث‌، مقايسۀ اسناد روايات متحد ‌المضمون يا قريب ‌المضمون در راستای شناسايی تحريف‌های راه‌يافته به اسناد است. ايشان موارد اختلاف کتب اربعه در سند‌گزاری را با عنوان «اختلاف الکتب» و «اختلاف ‌النسخ» مطرح کرده و چه بسيار موارد صحت، تحريف و سقط را در حلقه‌های سند، عبارات و عناوين آن شناسانده است. در نوشتار حاضر، با گردآوری و ارزيابی نمونه‌های متعدد از داوری‌های آيت‌الله خويی در بخش‌های «اختلاف الکتب» و «اختلاف ‌النسخ» روشن شده است که ايشان همواره تصحيح اسناد را با بهره‌گيری از دانش ‌طبقات و اسناد کتب کافی، وسائل‌ الشيعه و وافی و به بيان ديگر، فراوانی نسخ نتيجه گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :خويی، معجم رجال الحديث، تحريف سند، طبقات، کتب اربعه،