بررسی حديث «حب الوطن من الايمان»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی رحیمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 215-238

چکیده :

وطن از ديرباز مورد توجه بوده، در اسلام از طريق آيات و روايات از وطن و دوست داشتن آن سخن گفته شده است، از جمله عبارت معروف «حب الوطن من الايمان» منقول از پيامبر(ع) است. اين عبارت توجه دانشمندان اسلامی را به خود جلب کرده است، مشکل حل چگونگی ارتباط ايمان با دوست داشتن وطن موجب آن شده که دانشمندان اهل تسنن آن را حديثی دروغی و جعلی بدانند، از سويی دانشمندان زيادی از شيعه و اهل تسنن با ارائه معانی چندی از وطن، همچون بهشت، اصل خويش، سرزمين اسلامی و... در حل مشکل معنای عبارت مزبور کوشيده‌اند. بر فرض پذيرش دروغی بودن عبارت يادشده و وجود نداشتن راهی برای حل مشکل معنای عبارت مزبور، جواز حب وطن که از طريق آيات و روايات نتيجه گرفته شده، مورد پذيرش دانشمندان شيعه و اهل تسنن قرار گرفته است. از سويی، دانشمندان شيعه با استناد به عبارت مزبور، مواردی همچون جواز دوست داشتن وطن و... را نتيجه گرفته‌اند. در تحقيق حاضر، عبارت مزبور از سه زاويۀ سند، مفهوم و فقه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :وطن، حب وطن، مفهوم وطن، سند، ايمان.