ديدگاه‌های حديثی عالمان متقدم امامی و دفاتر حديثی ائمه شيعه به تدوين روات سنی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمتی

سال / شماره پیاپی / صفحه 251-272

چکیده :

محدثان و عالمان متقدم امامی، مبانی حديثی روشنی داشته‌اند از جمله درخصوص روايت دفاتر حديثی که تحريرهای غير شيعی داشته، ملاحظات و تأملاتی کرده‌اند که هدف اصلی آن عدم آميختگی دفاتر شيعی با دفاتر غير شيعی بوده است. در نوشتار حاضر، چند متن حديثی کهن شيعی که در ميان اهل سنت نيز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی برای جلوگيری از بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آينده، با دقت خاصی به روايت ميراث‌های مشترک متداول در ميان شيعيان و اهل سنت و انتخاب طريقی خاص، از آثار مذکور پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :سکونی، محمد بن مسلم، اشعثيات، ادب اميرالمؤمنين(ع)، اهل سنت.