نقد سندی و دلالی روايات ناظر بر سوره‌های مکی و مدنی با تأکيد بر ديدگاه سيوطی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : رحمت الله عبدالله زاده آرانی
پديدآورنده : مهدی آذری فرد

سال / شماره پیاپی / صفحه 273-302

چکیده :

بازشناسی مکی از مدنی خواه سوره باشد يا آيه، دربارۀ اسباب النزول، همچنين در زمينه‌هايی مانند شناخت ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيّد، عام و خاص و مانند آن‌ها سودمند است. از اين رو در گذرگاه تاريخ، پيوسته محققان تلاش کرده‌اند سوره‌های مکی را از مدنی بازشناسند. در تشخيص مکی يا مدنی بودنِ بيش از سی سوره ميان محققان، از جمله جلال‌الدين سيوطی اختلاف نظر وجود دارد. او درکتاب الاتقان فی علوم القرآن، برای اثبات عقيدۀ خود به رواياتی استناد کرده که در کتب روايی و تفسيری اهل سنت ذکر شده است. در اين جستار، با بررسی اسناد و متن اين روايات، نشان داده شده است که اين روايات هم از لحاظ سند و هم از جهت محتوا با ضعف‌های جدّی روبه‌رو هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :الاتقان، جلال‌الدين سيوطی، مکی و مدنی، روايات، نقدحديث.