بررسی اعتبار روايت المهدی فی لسانه رته و جنبش محمد بن عبدالله حسنی در جعل آن

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن شاطری احمدآبادی
پديدآورنده : مهدی جلالی

سال / شماره پیاپی / صفحه 139-158

چکیده :

يکی از جريان‌های مؤثر در جعل و تحريف روايات حوزۀ مهدويت، قيام محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(۱۰۰ـ145) از سادات حسنی است. اين فرد در اواخر دوران بنی‌اميه اقدامات خود را آغاز کرد و از نامزدهای اصلی به دست گرفتن خلافت پس از سرنگونی بنی‌اميه بود و بدين جهت پس از به قدرت رسيدن بنی‌عباس نيز از اقدامات خود برای کسب خلافت دست برنداشت. ويژگی‌هايی مانند انتساب به پيامبر، زهد، عبادت و آگاهی به علم فقه و حديث باعث شد هواداران او در ميان عامۀ مسلمانان چنين القا کنند که او همان مهدی موعود است تا حمايت تودۀ مسلمان را به دست آورند. شواهدی از جعل و تحريف برخی روايات مهدويت از سوی هواداران وی وجود دارد. يکی از روايات منتسب به پيامبر روايتی است که از وجود لکنت زبان در مهدی موعود خبر می‌دهد. نوشتار حاضر در صدد رد انتساب اين روايت به پيامبر و ساختگی بودن آن از سوی طرفداران محمد بن عبدالله مذکور است.

کلیدواژه‌های مقاله :حديث «المهدی فی لسانه رته»، محمد بن عبدالله بن حسن، جنبش محمد بن عبدالله، نفس زکيّه.