بازشناسی منابع کلينی در تدوين کافی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : عبد الرضا حمادی
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی

سال / شماره پیاپی / صفحه 181-206

چکیده :

کتاب کافی، مهم‌ترين اثر برجای مانده از دورۀ حديث‌پژوهان پيشين به شمار می‌رود. اين کتاب که دربردارندۀ موضوعات اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است، به سبب باب‌بندی قوی و دريافت احاديث، از مهم‌ترين نويسندگان حديث شيعه، از آغازين روزهای عرضه، مورد استقبال جامعه علمی شيعه قرار گرفت. در اين مقاله، به بازشناسی منابع کلينی در تدوين کافی پرداخته شده تا اتقان اين کتاب روشن گردد، زيرا از نگاه قدما، صحت حديث مبتنی بر دريافت آن از اصول مورد اعتماد اصحاب است. اين پژوهش نشان می‌دهد که تجليل بزرگان از کافی به دليل اخذ روشمند کلينی از مهم‌ترين کتب اصحاب است و اعتبارسنجی احاديث کافی به روش حوزۀ حله با روش کلينی در تدوين کتاب خويش هم‌خوانی ندارد و لازم است در راستای اعتبارسنجی روايات کتب پيشينيان، منابعی که مؤلفان، احاديث کتاب خود را از آن‌ها دريافت کرده‌اند، شناسايی و ارزش‌گذاری شود.

کلیدواژه‌های مقاله :تدوين کافی، منابع کلينی، منابع مکتوب شيعه، روش قدما در تدوين احاديث.