بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقله

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : حسین ستار

سال / شماره پیاپی / صفحه 207-238

چکیده :

نويسندگان در مقالۀ حاضر می‌کوشند از زاويه‌ای جديد و نو، به چگونگی انتقال اخبار اهل تسنن به تشيع و پيامدهای آن بپردازند. به گمان نويسندگان اين نوشتار، وجود برخی از راويان مشترکِ مؤلفان جوامع حديثی از علل انتقال اخبار اهل تسنن به تشيع است. آنان با مطالعۀ موردی جِعّابی از مشايخ مشترک شيخ صدوق و روايات منقول از او در کتب وی سعی کرده‌اند تا شواهدی برای ايدۀ ياد‌شده فراهم کنند. برای اين منظور، پس از کاوش در احوال جِعّابی و توثيقات او در فريقين، به بررسی دو خبر منقول از او در باب تحريف قرآن و جهاد در کتب صدوق پرداخته شده است. اين دو خبر به واسطۀ او از جوامع حديثی اهل سنت به کتب شيعی منتقل شده است که با مبانی اماميه سازگار نيست. همچنين به خلط راويان مشترک در سند و متن حديث به عنوان يکی از زمينه‌های انتقال اخبار توجه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :راويان مشترک، اخبار منتقله، جِعّابی، شيخ صدوق، اختلاط راويان.