نقد روايات فقهی منقول از علی بن ابی‌طالب(ع) در تفسير الدر المنثور

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : نهله غروی نایینی‏
پديدآورنده : نرگس نطقی

سال / شماره پیاپی / صفحه 147-164

چکیده :

تفسير الدر المنثور سيوطی از تفاسير روايی اهل تسنن و از جمله تفاسير ترتيبی است که در آن، روايات بدون هيچ اظهار نظری ذيل آيات، نقل شده است. سيوطی، روايات فراوانی از رسول خدا(ص)، صحابه، تابعان و تابعان تابعان نقل کرده است. همچنين رواياتی از حضرت علی(ع) و ديگر ائمۀ معصومين(ع) ذکر کرده است. وجود اسرائيليات و روايات جعلی در اين تفسير و نسبت دادن آن به برخی از ائمۀ معصومين(ع)، عاملی شد تا در اين جستار، به بررسی و نقد روايات فقهی منقول از اميرالمؤمنين(ع) پرداخته و در اين ميان، روايات صحيح از سقيم باز شناخته شود؛ بنابراين مواردی از قبيلِ گفتن آمين در نماز بعد از سورۀ حمد، معنای واژۀ «قرء» در آيۀ 228 سورۀ بقره، نحوۀ وقوع طلاق سوم، نهی از متعه، حکم ازدواج با مادر همسر و ربيبه، حرمت ازدواج با دو خواهر برده، شستن پا در وضو از جمله روايات معارض است که در بوتۀ نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسير الدر المنثور، روايات فقهی، علی بن ابی‌طالب، سيوطی.