بررسی جايگاه بيوتات روايی در رجال بحرالعلوم

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : حلیمه ید اللهی کرسیکلا

سال / شماره پیاپی / صفحه 179-200

چکیده :

بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روايی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بيوتاتی که همواره در نشر و انتقال احاديث و مبانی دينی بيشترين تأثير را داشتند. به همين سبب، در طول تاريخ علم رجال برخی از محققان آن چون نجاشی، بخشی از فعاليت خود را به بررسی آنان اختصاص دادند. در ميان اين دانشمندان رجالی، سيد بحرالعلوم با بررسی مهم‌ترين اين ‌خاندان‌ها در قسمتی از کتاب رجالی‌اش، به گونه‌ای به اهميت بحث اشاره کرده و سعی در ايجاد نسبت اين بيوتات با علم رجال دارد. با توجه به اهميت بحث بيوتات و ‌خاندان‌های رجالی، نگارندگان اين مقاله ضمن ارائۀ تعريف لغوی از بيت و روش تراجم بيوتات و ‌خاندان‌ها، روش سيد بحرالعلوم در بيوتات‌نويسی را بررسی کرده و با مطالعۀ ‌خاندان‌های روايی موجود در الرجال آن بزرگوار، سعی در روشن شدن نسبت و ارتباط اين بيوتات با علم رجال دارد. به عبارت ديگر، به دنبال اين است تا مشخص شود علامه بحرالعلوم در اين بخش از کار رجالی‌اش، چه تعداد ارتباط رجالی را شکل داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :بيوتات، بحرالعلوم، رجال، تراجم، الفوائد الرجاليه.