بررسی شخصیت و احوال عبدالله بن جعفر حمیری

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی رضا بهرامی

سال / شماره پیاپی / صفحه 39-61

چکیده :

«ابو عباس عبدالله بن جعفر حمیری» از برجسته ترین راویان قمی و از اصحاب عسکریین علیهِما السَّلام به شمار می رود.182 روایت در کتب اربعه و حضور در انتقال تراث 141 نفر از صاحبان آثار شیعه، گویای نقش پر رنگ او در عرصهء حدیث است.سفر به عراق و انتقال آثار و احادیث به راویان آن جا از تلاش های علمی حمیری به شمار می آید .تألیف آثار علمی متعدد، از جمله کتاب ارزشمند قرب الاسناد، ثمرهء مجاهدت های اوست.
این نوشتار در سه فصل، به بررسی هویت،ارتباطات علمی و آثار او می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :حمیری، راویان قم، طرق آثار