مدارا و نقش آن در تحکیم و رشد خانواده

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی توحیدی نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 88-109

چکیده :

مدارا، به خصوص بین همسران، نقشی کلیدی در کاهش اضطراب، افسردگی و پرخاشگری و افزایش امید و ایجاد محیطی آرام و امن در خانواده دارد.
هدف این پژوهش تبیین نقش مدارا در استحکام بنیان خانواده است. این نگاشته با تمرکز بر آیات و روایات نقش مدارا در محکم شدن پیوندهای خانوادگی را از دیدگاه اسلام پی می گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :مدارا، خانواده، اخلاق، معارف قرآن و حدیث