گفت وگوی ملائکه با حضرت فاطمه

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش

سال / شماره پیاپی / صفحه 7-34

چکیده :

در روايات بسياری، ائمه اطهار محدث معرفی شده‌اند. اين وصف منحصر به ايشان نيست، بلکه در رواياتی حضرت فاطمه زهرا نيز دارای اين فضيلت شناخته شده اند؛ مجموعه اين گفت وگوها در مصحف فاطمه گرد آمده و در اختيار ائمه بوده است. روايات متعددی از اهل بيت در اين زمينه رسيده است و ضمن اثبات اين فضيلت، جايگاه محدث را به گونه ای که موجب شبهه نشود، تبيين کرده اند. به معنای مذکور در روايات، شيعه و سنی، تحقق آن را برای غير انبيا ممکن شمرده اند، اما روايات شيعی به صورت دقيق، مصاديق آن را معرفی می کنند و شکل و نمادهای اين تحديث را برمی شمارند. اين منابع، محتوای آنچه را ملائکه بر حضرت فاطمه برخوانده اند، تبيين کرده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت فاطمه، محدّثه، مصحف حضرت فاطمه، تحدیث.