روش‌های حلّ تعارضات بدوی اخباردر مصابيح ‌الانوار

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : زهرا عماری الهیاری

سال / شماره پیاپی / صفحه 33-54

چکیده :

سيد عبدالله شبّر در کتاب مصابيح ‌الانوار فی حل مشکلات الاخبار، علّت ديريابيِ مفهومی برخی از روايات را وجود معارض برای آن ها دانسته و از اين‌ رو، در جهت رفع تعارض آن ها کوشيده است. شبّر پس از ذکر اقوال گوناگون برای رفع تعارض، گاه قول راجح را بيان کرده، اما در برخی موارد بدون ترجيح، به ذکر احتمالات گوناگون اکتفا کرده است. وی با هدف رفع تعارضات بدوی روايات با ساير ادلّه، با بهره جستن از روش‌هايی مانند تصرّف و توسعه در معنای واژگان، استفاده از علوم عربيّت، حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختلاف مراتب، ‌حمل بر بيان مصداق، حمل بر وجه غالب و زمان خاص، حمل عام بر خاص و مطلق بر مقيد، حمل بر تعليم و آموزش، حمل بر تفضّل و رحمت و بيان اسباب و آلات، ذکر احتمال وقوع تصحيف، توجه به تاريخ و اسباب صدور و موقعيت مخاطب، به جمع دلالی اخبار ظاهراً متعارض پرداخته است. در مقاله حاضر، روش های پيش گفته مورد اشاره و بحث واقع شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سید عبدالله شُبّر، مصابیح ‌الانوار، تعارض روایات، جمع عرفی، جمع تبرّعی.