عبيدالله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکام و القضايا

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمتی

سال / شماره پیاپی / صفحه 105-130

چکیده :

در ميان تأليفات کهن امامی، کتاب السنن و الأحکام و القضايا نوشته عبيدالله بن ابی رافع، اثر شناخته شده ای بوده، و متن کتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شايد قرن پنجم وجود داشته است؛ با اين حال، در جوامع حديثی موجود اماميه، خاصه کتب اربعه، روايتی از کتاب مذکور نقل نشده و در ديگر کتاب های حديثی اماميه نيز تنها سه روايت که در طريق آن ها نام عبيدالله آمده، نقل شده است. در نوشتار حاضر، استدلال شده که احتمالاً کتاب وی به واقع، همان کتاب السنن و الاحکام و القضايای محمد بن قيس بجلی(متوفی 151) است، که متن عرضه شده کتاب ابن ابی رافع بر امام باقر و افزوده هايی به روايت ايشان بر کتاب مذکور توسط محمد بن قيس بجلی بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبیدالله بن ابی رافع، محمد بن قیس بجلی، کتاب السنن و الاحکام و القضایا.