كشف الأحزان و سرور الإخوان - صفحه 25

كشف الأحزان و سرور الإخوان

مؤلّف ناشناخته

تحقيق : ابو الفضل عرب زاده

درآمـد

بى ترديد بعد از قرآن كريم، احاديث، دومين منبع شناخت تعاليم اسلام است. نقش كاربردى حديث و اهمّيت آن در تفسير متون قرآنى و تبيين اصول و فروع دين و معارف اسلام بر كسى پوشيده نيست. اهتمام اصحاب حديث، به احاديث نبوى صلى الله عليه و آله و روايات ائمّه معصومين عليهم السلام در استنباط احكام فقهى، اعتقادات و اخلاق ـ كه كمال سعادت امّت اسلامى را در بر دارد ـ ناشى از همين ديدگاه است.
عدم جواز كتابت حديث در قرن اول و دوم هجرى و وقفه اى كه در كتابت بيانات رهبران دين پديد آمد، موجب پيدايش و افزايش اخبار ضعيف و غير معتبر گرديد. به شهادت تاريخ تا اوايل سده دوم هجرى، فرمايشات رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله ، سينه به سينه، به ديگران منتقل مى شد و در روزگار بنى اميّه، جعل و تحريف حديث از قول نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و نقل فضيلت هاى دروغين با انگيزه هاى سياسى در مدح خلفاى جور رواج پيدا نمود؛ ولى پس از رفع ممنوعيت حديث، عالمان دين و بويژه شيعيان، در راه حفظ احاديث صحيح تلاش هاى گسترده اى نمودند و در راه تدوين كتب متعدّد در زمينه فقه، حديث،

صفحه از 39