بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1380

چکیده :

(۲۸)
بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) (جزء اول قرآن)

زمانى، کاظم

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدّب، سید رضا
۱۳۸۰

در این پایان‏نامه تعداد ۳۵۱ روایت تفسیرى از امام صادق (ع) ذیل ۸۶ آیه از جزء اول قرآن کریم ـ یعنى سوره‏ىِ حمد و ۱۴۱ آیه از سوره‏ىِ بقره ـ گردآورى شده و متن و سند آن‌ها بررسى گردیده و موارد اختلاف روایات، لغات دشوار، موضوع روایات و میزان صحت و سقم آنها بیان شده‏ است.

کلیدواژگان :