روش و مبانی تفسیر اهل بیت (ع)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده اصول دین قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(33)
روش و مبانی تفسیر اهل بیت (ع)

بنگرى، عبدالله

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکدۀاصول دین قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
1379

این پایان‏نامه در دو فصل به بررسى روش و مبانى تفسیر اهل‏بیت (ع) پرداخته ‏است. فصل اول، بررسى روش تفسیر اهل‏بیت و تفکیک آن از مفاهیم مشابه: روش‌هاى اهل‏بیت در ارائۀتفسیر، منابع تفسیرى اهل‏بیت، ابزار تفسیر اهل‏بیت؛ فصل دوم، اصول تفسیر اهل‏بیت: الهى بودن قرآن، هدایتگرى قرآن، جاودانگى قرآن و الزامات آن.

کلیدواژگان :