روش تفسیرى سید مرتضى علم الهدى

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۵۰)
روش تفسیرى سید مرتضى علم الهدى (ره)

رحیمى، سیده وحیده

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: آیت الله زاده شیرازى، سید مرتضى
۱۳۷۵

در این پایان نامه روش تفسیرى سید مرتضى علم الهدى مورد نقد و بررسى قرار گرفته و از فضاى فرهنگى زمان سید مرتضى و مباحث كلامى و عقیدتى رایج در آن عصر بحث شده و روش سید مرتضى به عنوان مفسرى عقلگرا مطرح شده است. تبحر و تسلط ایشان بر ادبیات عرب مشهود در تفسیر قرآن است و با اتكا به نظم آیات و استمداد از ادبیات عرب به رفع تضاد ظاهرى آیات پرداخته است. در تفسیر ایشان از منحصر كردن معانى آیات به یك معنى خوددارى و نظریات متعددى ذكر شده است .

کلیدواژگان :