عدم تحریف قرآن كریم از دیدگاه علماى شیعه و اهل سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراك
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۵۴)
عدم تحریف قرآن كریم از دیدگاه علماى شیعه و اهل سنت

جهانشاهى، حسین

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: راغبى، محمد على
۱۳۷۵

مباحث اصلى این پایان نامه در پنج بخش اول معانى لغوى و اصطلاحى و اقسام تحریف، نمونه هایى از تحریف معنوى و انواع تحریف لفظى و نخستین مدعى تحریف قرآن آمده است. بخش دوم به بررسى نظر علماى شیعه درباره ى تحریف قرآن و نیز نظر سه تن از بزرگان اهل سنت در خصوص عقیده شیعه به عدم تحریف اختصاص دارد. بخش سوم مشتمل است بر نسخ در قرآن، موضع اهل سنت و شیعه درباره ى نسخ تلاوت، آیه نبودن بسمله به عقیده ى اهل سنت، دلایل اثبات عدم تحریف قرآن، رد شبهات مربوط به دلایل، دلیل طرفداران تحریف و بطلان آن، نقد روایات حاكى از تحریف قرآن. بخش چهارم درباره ى جمع و تدوین قرآن و نقد و روایات مربوط، دلایل اثبات جمع و تدوین قرآن در زمان رسول خدا (ص) و جمع على (ع) اولین جمع قرآن پس از رحلت است. در بخش پنجم دلایل محدث نورى در تحریف قرآن ابطال شده است .

کلیدواژگان :