هویت و انتساب صحیفه سجادیه با تکیه بر شاخصه‌های متن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه امام صادق(ع)
سال دفاع : 1382

چکیده :

(۷)
هویت و انتساب صحیفۀ سجادیه با تکیه بر شاخصه‌های متن

خانی، حامد

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق(ع)
استاد راهنما: پاکتچی، احمد
استاد مشاور: بادکوبه، احمد
۱۳۸۲
۱۳۲

صحت انتساب صحیفۀ سجادیه به عنوان میراثی دینی با استفاده از روش‌های جدید نقد متن و دفع ابهام‌های اشکالگران از کارهای انجام شده در این پایان‌نامه است که از یک مقدمه و دو فصل تشکیل شده است. در مقدمه به دو پرسش اساسی پاسخ داده شده که آیا تمام متن صحیفه، متنی یکپارچه است که یک مؤلف آن را نگاشته است؟ و آیا این متن می‌تواند متعلق به دوران زندگانی امام سجاد(ع) و سدۀ نخست هجری باشد؟ در بخش نخست، سبک‌شناسی صحیفه بررسی شده و با طرح مثال‌هایی از ادعیه به شیوۀ تحلیل متن، این مثال‌ها بازسازی شده است. در بخش دوم، مطالعۀ سبک‌شناسانه با محوریت شاخصه‌های زبانی، ادبی و فکری مؤلف طرح گشته است. نگارنده در پایان با مقایسۀ نتایج به دست آمده در هر یک از محورهای یاد شده، توانایی شاخصه‌های مذکور در تبیین لایه‌های مختلف صحیفه از طریق مقایسۀ نتایج حاصل را نشان داده است.

کلیدواژگان :