مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : الرواشح السماویة
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380
تعداد صفحه : 360
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الرواشح السماویة

نویسنده به طرح اصول، قواعد، تعریفات علم درایه، احوالات برخی از راویان شیعی و پاره ای مباحث لغوی و اصولی پرداخته است.

نویسنده که خود از حکمای مشّایی عصر صفویه است و قصد نگارش شرحی روایی ـ فلسفی بر احادیث کتاب کافی داشـته، کتاب حاضر را به عنوان مقدمه و دیباچه علمی آن به رشته تحریر درآورده است. وی در ابتدا، خطبه کتاب کافی را به تفصیل شرح کرده، سپس در ضمن ۳۹ راشحه، به طرح اصول، قواعد، تعریفات علم درایه، احوالات برخی از راویان شیعی و پاره ای مباحث لغوی و اصولی پرداخته است. کتاب در چاپ حاضر، با تحقیقی تازه، مقابله دو نسخه و استخراج آیات و روایات و اقوال نشر یافته است.

این اثر در کتاب مأخذشناسی رجال شیعه صفحه ۱۰۰ اینگونه معرفی شده است:
کتاب به عنوان مقدّمه ای بر شرح کتاب الکافی است که مؤلّف، قصد تألیف آن را داشته و تنها مقداری از آن را نوشته است.
مقدمه این کتاب، در بردارنده بعضی از خصایص عقل و بیان فرق بین رسول، نبی و محدّث است.
متن کتاب، دارای ۳۹ «راشحه» است که شامل مطالبی در علم درایه و رجال هستند. بعضی از عنوان های مورد بحث در کتاب عبارت اند از: اقسام حدیث، طبقات اصحاب اجماع، شرح حال راویانی که مورد اختلاف اند، جرح و تعدیل، مجهول اصطلاحی و لغوی، بیان معانی بعضی از الفاظ، تعداد اصول و مصنّفان آنها و....
مؤلّف در مورد هر یک از عناوین ذکر شده، اقوال علما و دیدگاه خود را مطرح می نماید.
محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۰، ص ۹۸، ش ۲۰۱)، این کتاب را با عنوان رجال سید میر محمّد باقر الداماد فهرست نموده است.