سخنى درباره سيره خانوادگى پيامبر(ص)

سخنى درباره سيره خانوادگى پيامبر(ص)

اهمیت پیامبر اسلام(ص) به کودکان

يكى[۱]از نكات مهمّى كه در سيره پيامبر خدا(ص) در مورد رعايت حقوق كودكان شيرخوار ، شگفت انگيز است ، احترام به احساسات آنهاست . در حديث است كه روزى ، پيامبر خدا(ص) بر خلاف روش هميشگى ، نماز خود را كه با جماعت مى خواند ، كوتاه كرد و به قدرى با سرعت ، نماز خود را به پايان رساند كه مسلمانان ، تصوّر كردند دستور جديدى از جانب خداوند متعال در اين باره به ايشان رسيده است ؛ امّا وقتى از ايشان ، علّت اين كار را پرسيدند ، با تعجّب ، پاسخ شنيدند كه : «مگر صداى گريه كودك را نشنيديد ؟» و معلوم شد كه دليل كوتاه شدن نماز پيامبر(ص) ، گريه كودكى بوده كه در كنار نمازگزاران ، بيتابى مى كرده و ايشان ، براى زودتر آرام كردن كودك ، نماز را كوتاه نموده است .

بارها اتّفاق مى افتاد كه كودكى را خدمت پيامبر خدا(ص) مى آوردند كه براى او دعا كند و وقتى ايشان ، او را در بغل مى گرفت و مشغول دعا خواندن مى شد ، كودك ، لباس ايشان را آلوده مى كرد ، و چون مى خواستند او را از پيامبر(ص) جدا كنند تا مانع آلوده شدن بيشتر لباس هاى ايشان شوند ، ايشان اجازه نمى داد .

پيامبر خدا(ص) با اين گونه برخوردهاى حكيمانه ، ضمن دلجويى از خانواده كودك ، مانع جريحه دار شدن احساسات كودك مى گرديد ؛ چرا كه مى دانست بى احترامى به احساسات كودك ، آثار نامطلوبى براى آينده وى در پى خواهد داشت .


[۱]به قلم فاضل ارجمند ، جناب آقاىعبد الهادى مسعودى.