سنگينى گناه بهتان و مجازات آن

پرسش :

سنگينى گناه بهتان و مجازات آن چقدر است؟پاسخ :

از نظر احاديث اسلامى ،[۱]گناهِ بهتان ، سنگين تر از كوه هاى زمين ، و سنگين تر از آسمان و كُرات آن ، بلكه سنگين تر از همه چيز است ، و تنها گناه «شرك به خدا» است كه سنگينى آن مى تواند با سنگينى گناه بهتان ، برابرى كند :

البُهتانُ عُدِلَ بِالشِّركِ بِاللّهِ .[۲]

بهتان زدن ، همسنگ شرك ورزيدن به خداست .

از اين رو ، بهتان زننده ، يكى از بدترين انسان ها شمرده شده ، و نه تنها در قيامت ، گرفتار سخت ترين عذاب هاى دوزخ است ، بلكه در همين جهان نيز ، عذاب وجدان ، خواب راحت را از او سلب خواهد كرد .[۳]


[۱]ر.ك: ص ۱۱۷ (بهتان / فصل دوم: نكوهش بهتان زننده و بهتان).

[۲]ر.ك : ص ۱۸ ح ۱۶ .

[۳]ص۱۳۳ (بهتان / فصل چهارم: جزاى بهتان زننده).بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت