نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 27

چکیده :

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسالمی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. نقد روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفتها و تامین اعتبار متون حدیثی الزم است. نقد محتوایی از زمان معصومان علیهم السالم با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمیآید که یکی از مستندات رجالنویسان در توثیق و تضعیف راویان، نقد محتوایی روایات آنها بوده است. اگر این فرضیه اثبات شود، یکی از مبانی دانش رجال که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر میگردد. این مقاله تالش دارد با کشف عباراتی از رجالیان که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

کلیدواژه‌های مقاله :نقد متنی حدیث، نقد محتوایی حدیث، جرح و تعدیل، اجتهاد در رجال، دانش رجال، علوم حدیث.