اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : زینب مجلسی راد

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 17

چکیده :

آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در البهالی منابع کمرنگ گردد؛ بنابراین، نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیب شناسی احادیث موجود، حقیقت آشکار گردد. از جمله مواردی که در این زمینه نیازمند پژوهش میباشد، چگونگیِ آفرینش حوا است. اهمیت این موضوع بدان علت است که معنای ظاهری برخی روایات، نوعی تحقیر جنس زن را در بر دارد. بررسی منابع روایی فریقین نشان میدهد در این زمینه دو دسته روایت وجود دارد؛ احادیثی که حاکی از خلق حوا از دندۀ آدم بوده و روایاتی که بر آفرینش حوا از باقیماندۀ گِل آدم اشاره دارند. آسیب شناسیِ مصادر و بررسی وثوق سندی احادیث هر دو دسته نشان میدهد در هر دو بخش، آسیبهایی بر روایات وارد است که نیازمند بررسی خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :حوا ، دنده، باقیماندۀ گل، آسیبشناسی، مصادر، اسناد.