شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی کارکنان و سازمان در نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : لطف الله فروزنده دهکردی
پديدآورنده : علیرضا علی‌احمدی
پديدآورنده : محمد علی سرلک
پديدآورنده : هادی مولودیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 75-93

چکیده :

یکی از منازعاتی که از گذشته تا کنون بین سازمان و کارکنان وجود داشته ، چگونگی تلفیق و همسویی بین اهداف فردی کارکنان و سازمان است. زیرا در صورت عدم همسویی ، سازمان در تحقق اهدافش با مشکل مواجه شده و اثربخشی آن به حداقل می رسد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی با محوریت نهج البلاغه است که در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استخراج، و سپس با مراجعه به نهج البلاغه ، به شیوه ای توصیفی تشریح گردید. بدین منظور، مولفه های تاثیرگذار در غالب پرسشنامه دلفی در اختیار 25 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور، از میان 19مولفه شناسایی شده، 14 مولفه که تاثیر زیادی برهمسویی اهداف فردی و سازمانی داشتند مشخص و تشریح و برمبنای مدل سه شاخگی در غالب سه عامل ساختاری، رفتاری و محیطی به عنوان متغیرهای مستقل و عامل ارزشی به عنوان متغیر تعدیلگر تفکیک گردید. این تحقیق اهمیت مراجعه به منابع دینی و اسلامی در حل مسائل سازمانی و مدیریتی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :همسویی اهداف فردی و سازمانی؛ عوامل ساختاری؛ عوامل رفتاری؛ عوامل محیطی؛ عوامل ارزشی