پایگاه صحیفه سجادیه

آدرس پایگاه : https://www.erfan.ir/farsi/sahifeh
وابسته به : دارالعرفان
زبان : فارسی و عربی

متن کامل صحیفه سجادیه به همراه ترجمه و شروح مختلف و مقاله ها

موضوعات و بخش های پایگاه :
مقالات (معرفی پایانامه ها، مقالات امام سجاد علیه السلام ، مقالات صحیفه سجادیه ،مقالات دینی و اخلاقی،معرفی پایانامه هاو...)
حکایتها از امام سجاد علیه السلام .
صحیفه سجادیه ( شرح و تفاسیر ، ترجمه ها ) .
لینک ترجمه ها و شرحها .