قيام يمانى

پرسش :

یکی از نشانه های ظهور، قيام يمانى است. توضیح دهید.پاسخ :

منظور از يمانى، شخصى است كه همزمان با شورش سفيانى[۱]قيام خود را از يمن آغاز مى كند[۲]، با اين تفاوت كه شورش سفيانى در برابر قيام مهدوى است، و يمانى از هواداران امام مهدى(ع) است. وى مردم را به امام(ع) فرا مى خواند.[۳]اطّلاعات كمى در مورد يمانى وجود دارد.

بر اساس حديثى معتبر كه از امام صادق(ع) نقل شده،[۴]قيام يمانى در كنار شورش سفيانى، صيحه آسمانى، قتل نفْس زكيّه، و فرو رفتن [لشكر سفيانى ]در سرزمين بيدا، از نشانه هاى حتمى ظهور است.

گفتنى است كه در متن دانش نامه امام مهدی(ع)، هشت حديث در باره قيام يمانى نقل شده كه سه حديث آنها معتبر است.[۵]بر پايه برخى احاديث، پرچمى كه يمانى بلند مى كند و كسانى كه به دنبال او به حركت در مى آيند، در رسيدن به حق و امام زمان(ع)، در مسير هدايت بهترى نسبت به سيّد حسنى و ياران او قرار دارند.[۶]

شايد دليل اين امر اين باشد كه بنا بر حديثى از امام صادق(ع) تمامى ياران سيّد حسنى، از جمله ياوران امام مهدى(ع) نمى شوند.[۷]

نتيجه نهايى اين كه اين علامت، در كنار ظهور سفيانى و برخى علامات ديگر، داراى دليل معتبر است؛ اگر چه همانند علائم پيشين ، به جزئيات مطرح شده در آن متون نمى توان اعتماد كرد .


[۱]ر. ك: ص ۱۷۳ (همزمانى قيام يمانى و شورش سفيانى).

[۲]ر. ك: ص ۱۷۱ (مبدأ قيام يمانى).

[۳]ر.ك : ص ۱۷۵ (يمانى، راه يافته تر است).

[۴]ر. ك: ص ۱۶۹ (خروج يمانى حتمى است) .

[۵]ر.ك: ص ۱۶۹ ح ۱۲۲۷ و ص ۱۷۱ ح ۱۲۲۸ و ص ۱۷۳ ح ۱۲۳۳ .

[۶]كتاب الغيبة: ص ۲۵۳ ح ۱۳، الإرشاد: ج ۲ ص ۳۷۵ .

[۷]الهداية الكبرى: ص ۴۰۲، مختصر بصائر الدرجات: ص ۱۸۸، بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۱۴.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت