چرایی تعبیر «بعْثَت» برای قیام حضرت مهدی عج در روایات فریقین

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : سمیرا مهدی نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 199-228

چکیده :

تفحص در باب احادیث مربوط به حضرت مهدی عج، در کتب عامه و نیز امامیه، واژه‏ای مشترک برای بیان ظهور حضرت مهدی عج به دست می‏دهد که از جهت مفهوم دینی، بسیار حائز اهمیت است. تعبیر بعْثَت‌ که برای حضرت مهدیZ در بسیاری از احادیث نبوی در این راستا به کار رفته، دقیقاً همان تعبیری است که در میان انسان‌ها، تنها برای فرستادگان الهی و نقبای ایشان به کار رفته است. از نکات مهمّ دیگر که در فرمایش پیامبر صلوات الله علیه ملاحظه می‌شود، مبعوث شدن حضرت مهدی عج توسط خداوند و نیز قطعیت بعثت ایشان در روزگار پایانی زمین است. این‌ها نکاتی است که تنها با عقیدۀ امامیه درخصوص امامان معصومk و آخرین آنان، حضرت مهدی و غیبت و ظهور او سازگاری دارد. بخش پایانی این مقاله، که با روش تحلیلی - وصفی انجام گرفته، ناظر به نتایجی برگرفته از روایات ائمه‌ است که همگی به وجوه تشابه بعثت آخرین ذخیرۀ خداوند با سایر فرستادگان الهی اشاره می‌کند. مقاله به بیست‌وسه مورد از وجوه مشترک بین بعثت پیامبران و ظهور حضرت مهدی دست پیدا کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مهدی(عج)، روایات فریقین، بعثت، رسول، نقیب، عدل، قسط.،