جایگاه احادیث در اندیشه‌های تفسیری امام خمینی ره

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مجید فلاح پور

سال / شماره پیاپی / صفحه ۲۴۵-۲۶۰

چکیده :

اگرچه امام خمینی‡ کتاب مستقلی در تفسیر قرآن و علوم قرآنی تألیف نکرده بود، آثار ایشان سرشار از مباحث عمیق قرآنی و تفسیری است؛ البته او برخی سوره‌های مهم قرآن کریم همچون فاتحه، اخلاص و قدر را به‌طور مستقل در آثار مکتوب دوران جوانی و بخشی از سورۀ فاتحه را پس از انقلاب به‌طور شفاهی طی پنج جلسه تفسیر کرده است. از مهم‌ترین منابع تفاسیر غیرنقلی ازجمله تفاسیر عرفانی در تاریخ تفسیر قرآن کریم، احادیث و سنت پیغمبر اکرم(ص)و دیگر پیشوایان معصوم(ع) بوده است.در این نوشته، کوشش شده با شیوۀ کتابخانه‌ای آثار گوناگون حضرت امام‡، به‌ویژه آثار تفسیری و عرفانی، دیدگاه ایشان نسبت به حدیث و سنت معصومین(ع) و میزان فراوانی استفاده از حدیث در آثار تفسیری و کیفیت استفاده و مبانی آن تبیین گردد. مهم‌ترین دستاورد این مقاله این است که در دیدگاه امام خمینی برای فهم عرفان اصیل الهی‌قرآنی، راهی جز بازگشت به احادیث و سنت پیغمبر اکرم2 و عترت معصوم(ع) وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث، سنت، تفسیر، تفسیر عرفانی، امام خمینی ره.،