هنگام افطار

پرسش :

رفتارهای سفارش شده در هنگام افطار، کدام اند؟پاسخ :

یک. عجله در خوردن افطاری: افطاری را زود بخورید و سحری را به تأخیر اندازید.[۱]

دو. جلو انداختن نماز: هر گاه مى توانستى نماز را آگاهانه و با همۀ آدابش، پيش از آن كه افطار كنى، بخوانى، بهتر آن است كه قبل از افطار كردن، نماز بخوانى؛ و اگر از كسانى بودى كه دلت پيش افطار كردن بود و ميل تو، تو را از نماز [دور و به فکر خوردن] مشغول مى كرد، اوّل، افطار كن تا وسوسۀ نفْسِ ملامتگر از تو برهد.[۲]

سه. صدقه دادن: هر كس پيش از افطار كردنش نانی به بينوايى صدقه دهد، خداوندْ گناهش را مى آمرزد و براى او ثواب آزاد كردن بنده اى از فرزندان اسماعيل را مى نويسد.[۳]

چهار. خواندن سورۀ قدر: هر كس هنگام افطارى و سحرى خوردن، سورۀ «إنّا أنزلناه» بخواند، ميان آن دو وقت، همچون كسى خواهد بود كه در راه خدا به خون خويش آغشته است.[۴]

پنج. دعا: هر بندۀ روزه دارى هنگام افطارش، يك دعاى مستجاب دارد كه آن، يا در دنيا به او داده مى شود و يا براى آخرتش ذخيره مى شود.[۵]

شش. خواندن دعاى روايت شده پيش از افطار: خداوندا! براى تو روزه گرفتيم، و با روزىِ تو افطار كرديم، و بر تو توكّل نمودیم. پس، آن را از ما بپذير! همانا تو شنواى دانايی.[۶]

هفت. بهترین خوراکی ها برای باز کردن افطار: برترين خوراکی هایی كه روزه دار، بهتر است افطارش را با آن آغاز كند، خرما، رطب، كشمش، شیر، آب ولرم و حلوا يا هر چيز شيرين است.[۷]

هشت. خواندن دعاهاى واردشده به هنگام افطار: خدايا! براى تو روزه گرفتيم و بر روزىِ تو افطار كرديم. پس، آن را از ما بپذير! تشنگى رفت، رگ ها تر شدند و اجر، باقى ماند.[۸]

نُه. سپاس گزارى، هنگام افطار نزد ديگران: هر گاه نزد خانواده اى غذا خوردیم، به آنان بگوییم: روزه داران، پيش شما افطار كردند؛ رحمت، شما را فرا گرفت؛ نيكان، غذاى شما را خوردند؛ و فرشتگان بر شما فرود آمدند[۹]![۱۰]


[۱]. ر.ک: تاريخ دمشق، ج ۵۲، ص ۱۳۸ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]. ر.ک: المقنعة، ص ۳۱۸.

[۳]. ر.ک: فضائل الأشهر الثلاثة، ص ۹۶ (از امام رضا(ع)).

[۴]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۲۴۰ (از امام زین العابدین(ع)).

[۵]. ر.ک: نوادر الاُصول، ج ۱، ص ۱۹۰ (از پیامبر خدا(ص)).

[۶]. ر.ک: الإقبال، ج ۱، ص ۲۴۶ (از پیامبر خدا(ص)).

[۷]. ر.ک: الفردوس، ج ۱، ص ۳۵۸، ح ۱۴۴۵؛ الكافي، ج ۴، ص ۱۵۳؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۱۹۹(پیامبر(ص) و ائمّه‰ با این خوراکی ها روزۀ خودشان را باز می کردند).

[۸]. ر.ک: الكافي، ج ۴، ص ۹۵ (از پیامبر خدا(ص)).

[۹]. ر.ک: الدعاء، طبراني، ص ۲۸۷ (از پیامبر خدا(ص)).

[۱۰]. ر.ک: ماه خدا، ص ۲۸۹ - ۳۱۳.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت