آغاز آفرينش و آفرينش آسمان ها - صفحه 2

باب اوّل : آغاز آفرينش و آفرينش آسمان ها ۱

۵۲۹۶.امام على عليه السلامـ در سخنرانى اش كه در آن ، آفرينش جهان را توصيف مى كند ـ: آن گاه ، خداى سبحان ، فضاهاى شكافته و كرانه هاى باز و هواى بين جَو را آفريد ، و در آنها آبى را كه موج هاى آن در هم مى شكست و بر هم مى آمد ، جارى ساخت ، و آن آب را بر بادى شديد و پُر وزش ، سوار كرد و به باد ، فرمان داد تا آب را باز گرداند ، و باد را بر بستن آب ، مأمور كرد و در مرز آن ، نگه داشت .
هوا از زير باد ، شكافته شد و آب ، بر بالاى آن ، روان گشت . آن گاه ، خداى عز و جل ، بادى را كه وزش آن عقيم بود ، ايجاد كرد ، و وزش آن را مداوم و سخت ، و سرچشمه آن را دور ساخت . آن گاه ، فرمان داد كه آب خروشنده را بگردانَد و موج دريا را به خروش آورَد .
باد ، آب را چون مشكِ سقّا بجنبانْد و در فضا به وزش درآورْد و آغاز آن را به پايانش ، و آرامِ آن را به متلاطمِ آن برگردانْد ، تا آن كه موج ها بلند شد و كف ها به رو آمد .
آن گاه،كف ها را در هواى باز و فضاى گسترده، بالا آورد و از آنها ، هفت آسمان را پديدار ساخت ، چنان كه در قسمت زيرين آسمان ها ، موجى بازداشته نهاد ، و در قسمت بالاى آنها سقفى محفوظ و پوششى بلند قرار داد ، بدون ستونى كه آن را نگه دارد و ميخى كه آن را به نظم كشد .
آن گاه ، آسمان ها را به كوكب هاى زيبا و نور ستارگان بياراست ، و در آنها ، چراغى فروزان و ماهى درخشان در فلكى چرخان و سقفى راه پيما و پُر ستاره ، روان ساخت .

1.امام على عليه السلام در چند جاى نهج البلاغة از خلقت هستى سخن گفته است . چكيده نظريه ايشان درباره آفرينش هستى به اين شرح است : آغاز آفرينش ، فضا بود كه خدا آن را از نيستى پديد آورد و در آن ، نواحى و كناره ها و راه هاى هوايى ايجاد كرد . آن گاه ، خداى عز و جل در اين فضا ، مايعى سنگين و موّاج آفريد و آن را در معرض بادى قوى قرار داد كه آن را برهم آورد و از گسترش و پراكندگى حفظش كرد . آن گاه ، بادى سترون از نوع ديگر بيافريد كه بر آن مايع از يك سو وزيدن آغازيد و آن را بر هم زد و به حركت وا داشت و آن را چون مشك سقّايان برهم زد و در نتيجه چون دودى در فضا پراكنده گشت . از گاز به دست آمده ، آسمان ها و ستارگان و سيّارات را آفريد و فاصله بين كهكشان ها همچنان انباشته از اين گاز است . ستارگان با گرد آمدن ذرّه هاى اين گاز در يك مركز معيّن ، به شكل جرم پديد آمدند و اين، حاصل چرخش ذرّات به دور اين مركزها بود و با خنك شدن اين گازها و با تبديل شدن آنها به عناصرى سفت تر ، گازها به سيّالاتى تبديل شدند كه نمونه آنها در خورشيد است . آن گاه ، سيّالات به اجسام سختى نظير آنچه در زمين و سيّارات است ، تبديل گشتند (تصنيف نهج البلاغة : ص ۷۷۷ـ۷۸۸) .

صفحه از 8