آفرينش حيوانات - صفحه 2

باب پنجم : آفرينش حيوانات

5 / 1

پرندگان

۵۳۲۷.امام على عليه السلام :از جانداران و بى جانان ، و ساكنان و جُنبندگان ، آفريده هايى شگفت ايجاد كرد ، و از گواهان روشن بر لطف ساخته هايش و عظمت قدرتش چيزهايى را برپا داشت كه خِردها از روى اعتراف و تسليم،سر به فرمان او شدند ، و فرياد دلايل يگانگى اش در گوش هايمان پيچيد .
آنچه را از گونه هاى مختلف پرندگان بود ، آفريد ، و آنها را در دره ها و شكاف هاى زمين و بر بالاى كوه هاى بلند ، جاى داد ، از آنهايى كه داراى بال هاى گوناگون و شكل هاى مختلف اند و در رشته تسخير او قرار دارند و با بال هايشان در فضاهاى باز گسترده و جوّ بى كران ، در پروازند .
آنها را ، پس از آن كه نبودند ، در شكلى شگفت به وجود آورد ، و مَفاصل پوشيده آنها را در كاسه مَفصل ، به هم پيوند داد ، و برخى از آنها را به خاطر سِتبرى جسمشان از اوجگيرى در آسمان ، منع كرد و برايشان بال زدنى اندكْ مقرّر كرد ، و به قدرت ظريف و صنعت دقيق خود ، آنها را بر پايه گوناگونى در رنگ ها سامان داد .
پاره اى از آنها در رنگِ يك دستى رنگ آميزى شدند كه بجز آن رنگ ، به رنگ ديگرى مخلوط نگشته اند ، و پاره اى ديگر در رنگى رنگ آميزى شده اند و با رنگى غير از آن ، طوقدار گشته اند .

صفحه از 14