آسیب‌شناسی دین‌داری در بُعد عملکرد از منظر قرآن کریم

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه کاشانی
پديدآورنده : حمیدرضا مستفید

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

سعادت انسان که هدف از ارسال دین بوده است،‏ با التزام صحیح نسبت به دین محقق خواهد شد. لذا شناسایی و اجتناب از آنچه صحّت دین‌داری را خدشه‌دار می‌کند،‏ امری ضروری است.
یکی از ابعاد و مؤلفه‌های دین‌داری،‏ بُعد عملکردی دین است. بنابراین هر عملکرد ناصحیح در مسیر دین‌داری که ابعاد عملکردی دین را مخدوش نماید،‏ به‌عنوان آسیب دین‌داری خواهد بود. در اینجا با توجه به آیات قرآن کریم بخشی از عملکردهایی که در سه عرصهٔ مرتبط با دین‌داری ایجاد آسیب می‌کنند،‏ ذکر شده است:۱) عملکردهای آسیب‌رسان به عرصهٔ شناخت دین: تأسی نکردن به الگوهای شایسته،‏ تبعیت کورکورانه،‏ دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست ۲) عملکردهای آسیب‌رسان به عرصهٔ عمل به دین: تسلیم اوامر الهی نبودن،‏ ترجیح دنیا بر دین،‏ عدم عمل به کتاب الهی،‏ هواپرستی ۳) عملکردهای آسیب‌رسان به عرصهٔ ماندگاری در مسیر دین: دین‌داری موسمی،‏ صبور نبودن در مسیر دین‌داری،‏ مداومت نداشتن در عمل به بایسته‌های دینی،‏ عدم مهاجرت برای حفظ دین خود.
از مجموع آسیب‌های بیان‌شده در هر عرصه،‏ یک آسیب را می‌توان منشأ سایر آسیب‌ها در عرصهٔ مربوطه دانست که عبارت‌اند از: دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست (عرصهٔ شناخت دین)،‏ هواپرستی (عرصهٔ عمل به دین) و صبور نبودن در مسیر دین‌داری (عرصهٔ ثبات در مسیر دین) و به‌طورکلی آسیب‌های دین‌داری در بُعد عملکرد را در آن‌ها خلاصه نمود.

کلیدواژه‌های مقاله :دین،‏ دین‌داری،‏ آسیب‌های دین‌داری،‏ آسیب‌شناسی،‏ عملکرد.