تاريخ - صفحه 2

باب سوم : تاريخ

3 / 1

اهتمام امام به دانش تاريخ

۵۵۶۲.امام على عليه السلامـ در سفارش به پسرش حسن عليه السلام كه به هنگام بازگشت از صفّين براى او در منطقه «حاضرين» نوشت ـ: اى پسركم! گرچه من به اندازه همه كسانى كه پيش از من بوده اند،عمر نكرده ام ، امّا در كارهايشان نگريستم و در اخبارشان انديشيدم و در آثار باقى مانده شان گشتم ، به گونه اى كه همچون يكى از آنان شدم ؛ بلكه به خاطر اخبارى كه از آنان به من رسيده ، چنان شده ام كه گويى به همراه آنها از نخستين نفر تا آخرين نفرشان زيسته ام .
از اين رو ، زلال كار آنها را از كِدِرش ، و سودمند آن را از زيانمند آن شناختم ، و از هر كارى گزيده آن را براى تو بيرون كشيدم ، و پسنديده هاى آن را برايت برچيدم ، و ناشناخته هاى آن را از تو دور كردم ، و از آن جا كه توجّه من به تو ، توجّه پدرى مهربان به فرزند بود و به تربيت تو همّت گماشتم ، چنان ديدم كه اين كار ، در نوجوانى ات و در بهار زندگى ات ـ كه نيّتى سالم و دلى پاك دارى ـ به كارت خواهد آمد .

صفحه از 5