اتم شناسى - صفحه 2

باب ششم : اتم شناسى

۵۶۰۳.امام على عليه السلام :[ خـداونـد ،] گِـرد هـم آورنده متفرّق هاى اشيا ، و پراكنده سازِ كنار هم آمده هاى آن است . پراكنده هاى آن بر پراكنده ساز آن ، و گِرد هم آمده هاى آن بر گِرد هم آورنده آن دلالت مى كنند و اين ، مفهوم سخن خداوند است كه مى فرمايد : «و از هر چيزى دو گونه (نر و ماده) آفريديم . اميد كه شما عبرت گيريد» .

۵۶۰۴.امام على عليه السلام :امّا جمادات ؛ او به قدرت خود ، آنها را نگه داشته است ، و [ تكه هاى ]به هم پيوسته آنها را حفظ كرده تا فرو نيفتند ، و [ تكه هاى ]فرو افتاده آنها را نگه داشته تا به هم نچسبند .

۵۶۰۵.امام على عليه السلام :هر چيز را به وقت خودْ محوّل ساخته است و بين اشياى گوناگون ، همخوانى برقرار كرده است . غريزه هاى آنها را سامان داده ، و سايه هاى آنها را لازم كرده است .

صفحه از 4