ميرزا محمّد اخبارى و پیشگویی ظهور

پرسش :

ميرزا محمّد اخبارى چگونه ظهور حضرت مهدی(ع) را پیشگویی کرد؟پاسخ :

ميرزا محمّد اخبارى (م ۱۲۳۳ ق) از چهره هاى شاخص مكتب اخباريه است كه در علوم غريبه، جَفر و انجام طلسم، يد طولايى داشت. او در كتاب مفتاح الغيب در اسرار اسم محمّد صلى اللّه عليه و آله نقل مى كند:

يخرج من اسمه عدد من ارسل من الأنبياء و إذا ضممت عدد باطن هذا الإسم إلى ظاهر عدده كان الخارج من الجملتين وقت ظهور خاتم الأولياء محمّد المهدى. فافهم؛

از اسم او، شمار پيامبرانى كه فرستاده شده اند، معلوم مى گردد و هنگامى كه عدد باطن اين اسم را به عدد ظاهرىِ آن اضافه نمايى، مجموع آن دو، تاريخ ظهور خاتم اوليا، محمّد المهدى، به دست مى آيد. دقّت كن.

از اين عبارت ميرزا محمّد اخبارى ، تاريخ هاى ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ استخراج شده است.[۱]


[۱]جواهر القوانين: ص ۶۱ - ۶۳.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت