جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایج

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا حیدری نسب

سال / شماره پیاپی / صفحه 9 - 32

چکیده :

در این نوشتار تحلیلی - توصیفی معلوم شده است وارد ساختن بی دلیل عنصر مذهب سبب محرومیت از بخشی از میراث نبوی و افتادن فاصله میان اتباع مذاهب اسلامی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :رجال ، صفات راوی،مذهب راوی،غلو، تقیه.