بازخوانی معیار بخاری در گزینش احادیث و نقد و بررسی شروط راویان

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید معصوم حسینی
پديدآورنده : منیره سادات کامرانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 93 - 74

چکیده :

این پژوهش می کوشد با بازنگری معیار های بخاری، به نقد و بررسی شروط راویان-یعنی صحابی عادل، ایمان داشتن، راست گویی و وثاقت بپردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :جوامع روایی اهل سنت، عدالت صحابه، احادیث جعلی، علم رجال، مبانی جعل و تعدیل